محصولات افرا کمند

ترموباندینگ


این نوع محصولات از ۱۷ تا ۸۰ گرم در مترمربع و تا عرض ۳۵۰۰ میلیمتر تولید می گردند.
موارد استفاده ترموباند صنایع تولید پوشک و نوارد بهداشتی ، ماسک های پزشکی و صنعتی ، فیلتراسیون ، چرم مصنوعی و کفش ، صنایع بسته بندی، ملحفه و لباسهای یکبار مصرف ، پشت سری و روبالشی هواپیما و  ... میباشد.